🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازرسی اجرائیات شهری

#بازرسی_اجرائیات_شهری بخشی از تلاش ها و عملکرد روزانه واحد بازرسی و اجرائیات شهری شهرداری طبس

فضای سبز

بخشی از اقدامات روزانه واحد فضای سبز شهری شهرداری طبس

عمران شهری

#عمران_شهری گزارش روزانه عملکرد واحد عمران شهری شهرداری طبس

پویش هفتگی شهر پاک /خدمات شهری

مرحله سوم پویش هفتگی شهر پاک این بار در منطقه وسیع پایین محله با همت و تلاش بی وقفه نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس

مسکن ملی

بخشی از گزارش کار تیم عملیاتی آماده سازی سایت ۷۹ هکتاری شهر، به پیمانکاری شهرداری طبس:

فضای سبز شهری

بخشی از تلاش ها و زحمات نیروهای واحد فضای سبز شهری شهرداری طبس در راستای حفظ و حراست از فضای سبز باغ شهر بزرگ ایران

عمران شهری

بخشی از عملکرد واحد عمران شهرداری طبس در راستای توسعه و آبادانی شهری توسط نیروهای پرتلاش و زحمتکش این واحد

خدمات شهری

بخشی از تلاش روزانه نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس منظور حراست از پاکیزگی شهری