🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تاکید شهردار طبس

مردم شهرداری را از خود بدانند/ کار با ما و همکاری با مردم/ مصمم به داشتن شهر پاک هستیم