🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آگهي مزایده مرحله دوم اجرای طرح پارکبان

شهرداري طبس درنظر دارد برابر بند سوم صورتجلسه شماره 435 شوراي محترم اسلامي شهرطبس ، اجرای پارکبان را از طريق مزايده عمومي (مرحله دوم) واگذار