🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده رو سازی بلوار شهدای شهر طبس

شهرداری طبس در نظر دارد اجرای پیاده رو سازی بلوار شهدای شهر طبس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان 2003005775000002 به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند