🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#بازسازی_گاری_های_زباله

#بازسازی_گاری_های_زباله ?شهردار طبس خرداد: جمع آوری گاری های فرسوده زباله سطح شهر و ترمیم بازسازی و رنگ آمیزی آنها برای استقرار مجدد در محدوده های