🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

 ( مرحله دوم  )

فراخوان شماره 2002005775000008

شهرداری طبس در نظر دارد برابر بند دوم صورتجلسه شماره 3139/6 مورخ 06/10/1402  شوراي محترم اسلامي شهر، آگهی مناقصه عمومی انجام امورات نقشه برداری، دفتر فنی،  رانندگی و کارگری سایت 79 هکتاری و 350 هکتاری طرح مسکن ملی شهر طبس ( مرحله دوم ) به مدت یکسال به شرح ذیل و با شروط و شرح خدمات قید شده در اسناد مناقصه  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان 2002005775000008 به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آگهی مناقصه عمومی انجام امورات نقشه برداری، دفتر فنی، رانندگی و کارگری سایت 79 هکتاری و 350 هکتاری

آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 32822100-056 واحد امور قراردادها آماده پاسخ گویی می باشد.

مواعد زمانی:

 • تاریخ انتشار فراخوان: 26/11/1402 روز پنجشنبه  ساعت 10:00
 • مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا تاریخ 07/12/1402 روز دوشنبه ساعت 19:00
 • مهلت ارسال پیشنهادات: تا تاریخ 17/12/1402 روز پنجشنبه شنبه ساعت 19:00
 • زمان بازگشایی پاکت ها: 19/12/1402  روز شنبه ساعت 08:00

شرایط :

 • مدت قرارداد یکسال شمسی از تاریخ 01/10/1402 لغایت 30/09/1403
 • شرایط شرکت کنندگان : کلیه شرکت های خدماتی واجد صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی
 • با توجه به مبلغ قرارداد، شرکت هایی که قصد شرکت در مناقصه مذکور را دارند باید بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی  دارای رتبه 6/شش یا پایین تر از 6/شش باشند.
 • محل انجام پروژه : سایت 79 و 350 هکتاری مسکن ملی شهر طبس
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه. 9.040.837.051 ریال ( نه میلیاردوچهل میلیون و هشتصدوسی و هفت هزار و پنجاه و یک ریال )  بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده بانک تجارت شعبه طبس شماره حساب 446559931 بنام شهرداری طبس با شناسه ملی 14002695640
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی (مبلغ قرارداد) بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد که پس از اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه و ارائه مفاصاحساب بیمه قابل استرداد می باشد.
 • برنده مناقصه می بایستی قبل از انعقاد قرارداد نسبت به افتتاح حساب مشترک با شهرداری طبس نزد یکی از شعب بانک تجارت جهت دریافت و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.
 • آخرین مهلت دریافت ( توزیع) اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 07/12/1402  از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند. لازم به ذکر است متقاضیان جهت شرکت در مناقصه می بایست در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت نمی باشند.
 • آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 17/12/1402  می باشد
 •       هزینه های انتشار آگهی، کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه و کلیه کسورات قانونی از جمله مالیات، بیمه و … مرتبط       

      بر قرارداد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

      شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.

 • اولویت با شرکت های پیمانکاری بومی می باشد.
 • شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری طبس-کد پستی 9791737458 و تلفن 05632822100
 • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 1456

                                                                                                                              سید سعید صادق زاده

                                                                                                                                       شهردار طبس

فایل آگهی مناقصه:

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/02/agahi.pdf

شرایط عمومی:

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/02/omomi.pdf