🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آگهی مناقصه عمومی انجام امورات نقشه برداری، دفتر فنی،  رانندگی و کارگری سایت 79 هکتاری و 350 هکتاری طرح مسکن ملی شهر طبس ( مرحله دوم )

 ( مرحله دوم  ) فراخوان شماره 2002005775000008 شهرداری طبس در نظر دارد برابر بند دوم صورتجلسه شماره 3139/6 مورخ 06/10/1402  شوراي محترم اسلامي شهر، آگهی