🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداری طبس در نظر دارد به استناد مصوبات مندرج در نامه های شماره 769/4 مورخ 07/05/95 و 759/4 مورخ 06/05/95 و 2599/4 مورخ 22/04/96 شورای محترم اسلامی شهر طبس گلشن نسبت به اجاره اموال ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نمایند.

♦️الف- مشخصات مورد اجاره

1)  کل ساختمان محل پایانه مسافربری و محوطه متصل به آن جهت استفاده کاربری های (تعمیرگاه، کارواش خودرو سبک و سنگین، نمایشگاه موقت، پارکینگ، بازار روز، میدان میوه و تره بار، شهربازی و …) واقع در ضلع شرقی میدان امامزاده

2)  تعداد 13 واحد (شامل 4 واحد یک خوابه و 9 واحد مجردی) از سوئیت های مجتمع توریستی شهرداری واقع در بلوار صدمتری شهدا
3)  یک باب واحد تجاری واقع در ضلع غربی بلوار شهید مطهری، روبروی بانک سپه(محل گل فروشی)

4)  یک باب واحد تجاری جنب سردرب باغ گلشن(نبش کوچه)

5)  یک باب واحد تجاری واقع در ضلع غربی بلوار مطهری، جنب نانوایی (محل سوپر اغذیه)

6)  یک باب واحد تجاری واقع در ضلع غربی بلوار مطهری، جنب سوپر اغذیه (محل نانوایی)

♦️ب- شرایط

1-  شرکت کنندگان در مزایده بایستی به ازای هر مورد اجاره پیشنهادی، معادل پنح درصد قیمت پایه کل مدت اجاره قید شده در برگ شرایط را بصورت نقد بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 59931 شهرداری نزد بانک تجارت واریز و اصل رسید تأیید شده را در پاکت در بسته ارائه نماید.

2-  برندگان اول و دوم و سوم مزایده، هرگاه برابر سایر مفاد مندرج در فرم شرایط خاص، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به این معامله(مزایده)، در فرم شرایط خاص مزایده و ضمائم آن مندرج است که در فرجه قانونی  برگزاری مزایده به طرق مختلف مندرج در بند شش ذیل قابل دسترسی و ارائه است.

4-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5-  مهلت تحویل پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی(آگهی دوم) به مدت سی/30 روز می باشد.

6-  متقاضیان می توانند علاوه بر مراجعه حضوری به شهرداری در ساعات اداری، ازطریق سایت های محلی شهرستان طبس گلشن و سایت شهرداری طبس (www.tabas.ir)  کسب اطلاعات بیشتر نمایند.

7-  سپردن تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی توسط پیشنهاد دهنده الزامی است.

8-  مهلت تحویل پیشنهادات به تشخیص شهرداری طبس قابل تمدید می باشد.

 

دانلود فرم های پیوست:

آگهی مزایده

برگ شرایط  ترمینال

برگ شرایط مجتمع توریستی

برگ شرایط مزایده کتبی اجارات

کارشناسی ترمینال مسافربری

کارشناسی مجتمع توریستی

کروکی ترمینال

کروکی مجتمع توریستی