🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

آگهی مزایده فروش 16/شانزده قطعه زمین مسکونی و 10/ ده قطعه زمین تجاری شهرداری طبس (مرحله اول)

شماره مزایده 2002005775000005

شهرداری طبس در نظر دارد براساس مجوز شماره 3086/6 مورخ 27/09/1402 شورای اسلامی شهر طبس نسبت به فروش املاک شهرداری به شرح ذیل با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره مزایده 2002005775000005 به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مزایده الزامی است. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به واحد املاک شهرداری طبس مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار : 23/10/1402 روز شنبه ساعت 10:00    مهلت دریافت اسناد مزایده : تا تاریخ04/11/1402 روز چهارشنبه ساعت 19:00

مهلت ارسال پیشنهادات : تا تاریخ14/11/1402 روز شنبه ساعت 19:00

تاریخ بازگشایی : 15/11/1402 روز یک شنبه ساعت 10:00             تاریخ اعلام به برنده: 16/11/1402 روز دو شنبه ساعت 10:00

ردیفشماره قطعهشماره بلوکشماره پلاک ثبتیمورد استفادهمساحت (مترمربع)قیمت واحد (ریال)بهای پایه مزایده (ریال)سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1121898 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی343.2937.500.00012.873.375.000643.668.750
2221897 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی32435.000.00011.340.000.000567.000.000
3321896 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی32435.000.00011.340.000.000567.000.000
4421895 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی32435.000.00011.340.000.000567.000.000
5521894 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی32435.000.00011.340.000.000567.000.000
6621893 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی32435.000.00011.340.000.000567.000.000
7721892 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی32435.000.00011.340.000.000567.000.000
8821891 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی32435.000.00011.340.000.000567.000.000
92321876 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی25032.500.0008.125.000.000406.250.000
102421875 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی25032.500.0008.125.000.000406.250.000
112521874 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی25032.500.0008.125.000.000406.250.000
122621873 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی25032.500.0008.125.000.000406.250.000
132721872 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی30032.500.0009.750.000.000487.500.000
ردیفشماره قطعهشماره بلوکشماره پلاک ثبتیمورد استفادهمساحت (مترمربع)قیمت واحد (ریال)بهای پایه مزایده (ریال)سپرده شرکت در مزایده (ریال)
142821871 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی30032.500.0009.750.000.000487.500.000
152921870 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی30032.500.0009.750.000.000487.500.000
163021869 فرعی از 4689 اصلی مفروز و مجزا از 1003مسکونی318.9435.000.00011.162.900.000558.145.000
171/152مجزا شده از 1884/1003/4689اصلیتجاری69.7582.000.0005.719.500.000285.975.000
182/152مجزا شده از 1884/1003/4689اصلیتجاری7275.000.0005.400.000.000270.000.000
193/152مجزا شده از 1884/1003/4689اصلیتجاری6075.000.0004.500.000.000225.000.000
204/152مجزا شده از 1884/1003/4689اصلیتجاری6075.000.0004.500.000.000225.000.000
215/152مجزا شده از 1884/1003/4689اصلیتجاری6075.000.0004.500.000.000225.000.000
221/162مجزا شده از 1883/1003/4689اصلیتجاری6075.000.0004.500.000.000225.000.000
232/162مجزا شده از 1883/1003/4689اصلیتجاری6075.000.0004.500.000.000225.000.000
243/162مجزا شده از 1883/1003/4689اصلیتجاری6075.000.0004.500.000.000225.000.000
254/162مجزا شده از 1883/1003/4689اصلیتجاری6075.000.0004.500.000.000225.000.000
265/162مجزا شده از 1883/1003/4689اصلیتجاری57.7478.000.0004.503.720.000225.186.000
 • موقعیت و آدرس املاک : قطعات زمین مزبور در شهر طبس، ضلع غربی بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی

شرایط مزایده :

 1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست به ازای هر قطعه زمین مورد نظر پیشنهادی، معادل 5 درصد قیمت پایه را بابت سپرده شرکت در مزایده براساس مبلغ مندرج در جدول فوق به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری شماره 446559931 بانک تجارت شعبه طبس واریز و اصل رسید تائید شده را ارائه نمایند.
 2. آخرین مهلت دریافت ( توزیع) اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 04/11/1402 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) اسناد مزایده را دریافت نمایند. لازم به ذکر است متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت نمی باشند.
 3. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه: حداکثر تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 14/11/1402 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور اصل سپرده شرکت در مزایده را به آدرس خراسان جنوبی، طبس، بلوار امام خمینی(ره)، شهرداری طبس، واحد امور قراردادها تحویل نمایند.
 4. هزینه های انتشار آگهی، کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول می گردد.
 5. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 6. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و براساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری گردد. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در فرم شرایط خاص مندرج می باشد که در فرجه قانونی برگزاری مزایده قابل دسترسی و ارائه خواهد بود.
 8. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه برابر سایر مفاد مندرج در فرم شرایط خاص مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 9. سپردن تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد، در غیر اینصورت پیشنهاد ناقص تلقی و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات قطعات مربوط به مزایده می توانند هر روزه در وقت اداری به واحد املاک شهرداری طبس مراجعه نمایند.
 11. انتقال سند مالکیت به نام برنده مزایده منوط به تسویه حساب کامل (پرداخت بهای زمین به صورت نقدی) می باشد.
 12. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسنادمزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)،ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
 13. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
 14. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:1456

اطلاعات تماس دفاتر ثبتنامسایر استان ها، درسایت سامانهwww.setadiran.irبخش”ثبت نام/پروفایل مزایده گر”موجود است.

                                                                                                                                           سید سعید صادق زاده

شهردار طبس

شرایط و آگهی کامل مزایده (فایل پی دی اف)

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/01/شرایط-آگهی-مزایده.pdf

کروکی دقیق زمین ها

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2024/01/کروکی-مسکونی-و-تجاری.pdf