🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

مسکن ملی

بخشی از گزارش کار تیم عملیاتی آماده سازی سایت ۷۹ هکتاری شهر، به پیمانکاری شهرداری طبس:

فضای سبز شهری

بخشی از تلاش ها و زحمات نیروهای واحد فضای سبز شهری شهرداری طبس در راستای حفظ و حراست از فضای سبز باغ شهر بزرگ ایران

عمران شهری

بخشی از عملکرد واحد عمران شهرداری طبس در راستای توسعه و آبادانی شهری توسط نیروهای پرتلاش و زحمتکش این واحد

خدمات شهری

بخشی از تلاش روزانه نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس منظور حراست از پاکیزگی شهری

واحد_موتوری

بخشی از عملکرد واحد موتوری شهرداری طبس و تلاش کارکنان این واحد استراتژیک در حمل و نقل شهرداری طبس

قدردانی

? جناب آقای مهندس حاتمیمدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

خدمات شهری

بخشی از اقدامات و تلاش های نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس در پاکسازی معابر شهری