🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مشارکت شهرداری با بخش‌ خصوصی

اطلاعیه شهرداری طبس در نظر دارد: بنا بر تصمیم اتخاذ شده و برابر مصوبه کمیسون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری، نسبت به واگذاری موارد ذیل