🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کارگروه فنی و خدمات شهری

شهرداری های استان خراسان جنوبی اولین جلسه کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان خراسان جنوبی به میزبانی شهرداری طبس به ریاست مهندس محمد

پارک شهید صدوقی جذاب و زیبا

شهرداران استان در طبس اعضای کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان( شهرداران شهرهای دیهوک، ارسک، خضری، سه قلعه، گزیک) به همراه مهندس اکبری

باغ گلشن نماد باغشهر زیبای طبس

شهرداران استان در طبس اعضای کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان( شهرداران شهرهای دیهوک، ارسک، خضری، سه قلعه، گزیک) به همراه مهندس اکبری

بازگشایی خیابان قمریه

گام مهم برای هدفی بزرگ در مدیریت شهری طبس شهرداران استان در طبس اعضای کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان( شهرداران شهرهای دیهوک،

زیباسازی قلب اقتصادی شهر برای مردم

بازسازی رواقها بازار مرکزی شهر اعضای کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان( شهرداران شهرهای دیهوک، ارسک، خضری، سه قلعه، گزیک) به همراه مهندس

مجموعه بانوان آرامشگاه زنان طبسی

شهرداران استان درطبس شهرداران عضو اولین کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان، شهرهای، ارسک، دیهوک، خضری، سه قلعه، گزیک به همراه مهندس اکبری