🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام وارده

✳️14 تيرماه «روز شهرداري و دهياري»

دیدار اصناف با شهردار طبس

? مهندس زارع‌نیا رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، آقای احمدی رییس تعزیرات حکومتی، آقای برقی رئیس اتاق اصناف و آقایات علیپور و جوبانیان