🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

تعامل در جهت آموزش

? دیدار مهندس #بهارستانی شهردار طبس با ریاست آموزش و پرورش طبس