🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازدید از سایت موتوری شهرداری

کارشناسان بهره برداری؛ تعمیرات ‌؛ آموزش سایت موتوری شهرداری مشهد از مجموعه تحت مدیریت اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس بازدید کردند.

تلاش برای توسعه

مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس در حاشیه بازدید از بلوار درحال احداث شهدای منا گفت: در راستای صرفه‌جویی هزینه‌ها؛ کلیه امکانات

معاون عمرانی منصوب شد

✍️ آخرین پست خالی معاونت در استانداری خراسان جنوبی تعیین تکلیف شد.