🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

moz

آگهي مزايده عمومی کشتارگاه دام

شهرداري طبس درنظر دارد برابر مجوز شماره 1725/5 شوراي محترم اسلامي شهر طبس، بهره برداري از کشتارگاه دام ، را از طريق مزايده عمومي واگذار

moz

آگهي مزايده عمومی کشتارگاه دام

شهرداري طبس درنظر دارد برابر مجوز شماره 1725/5 شوراي محترم اسلامي شهر طبس، بهره برداري از کشتارگاه دام ، را از طريق مزايده عمومي واگذار