🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
آغاز یکم، سا ل ۱۳۹۸ هجری شمسی مصادف با چهاردهم، سال ۱۴۴۰ هجری قمری و بیست یکم، مارس ۲۰۱۹

?عیدتان مبارک ?
و رنگ رخسار طبیعت در بهار دگرگون شود ….چون رخساره دگرگون شود ، دلها دگرگون شود ….دگرگون کنید که چون پروانه پیله بشکافد ، غم فرو ریزید ، لب بگشاید به ذکر یار …که نیکو‌ احوال از شماباشد ….و چون موج در دریا بر آغوش «طبیعت زندگی» رها شوید ….و دنیا چنین باشد ، که چرخ دوار از حرکت باز نایستد و خواب غفلت بر کسی باشد،که از یار غافل بماند ، پس چون خواب برفتی ….دنیا در کار تو خواب شود …نه چرخی چرخد ….نه درهمی بر درهم افزاید …سلامتی به خطر افتد…و شیطان کمند افکند ….و بدی چیره کند ، پس هر روز حفظ کن در این سال یاد …یار….که بهترین یادهاست ، که هر روز برتو عید و غم از پای درآرد.
???
عیدتان بی پایان .

روابط عمومی شهرداری طبس