🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

متن کامل آگهی مزایده 7 قطعه زمین مسکونی و کروکی زمین ها

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2023/10/آگهی-فروش-7-قطعه-مسکونی-1-1.pdf