🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? یکی از پاکبانان با ارسال این تصاویر نوشت: به برخی از افراد هم باید گفت جای نخاله های ساختمانی

در گاری های جمع آوری پسماند نیست.

? در حفظ و نگهداری اموال عمومی بکوشیم.