🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نیروهای ستاد بحران شهری شهرداری طبس به برخی همشهریان گرفتار در سیل بویژه در

مسیر پادگان قدس سپاه و جاده خرو کمک کردند.

? ارسالی مجتبی