🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅جلسه کارگروه ماده ۱۸ سرویس مدارس با اعضای کارگروه درمحل سازمان حمل ونقل

?موضوع جلسه: تصمیم گیری برای سرویس‌های مدارس و شرکت های خدمات رسان