🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازدید مهندس مقدس زاده رییس اداره خدمات و ایمنی شهری به همراه آقای سنگکی مسئول واحد خدمات شهری و بازرسی از کارخانه یخ شهرداری طبس

در این بازدید مهندس مقدس زاده از نزدیک در جریان روند تولید یخ و نحوه فروش و میزان درآمد حاصله از فروش یخ قرار گرفت.

این کارخانه با تلاش مهندس معمارزاده مسئول تاسیسات و موتوری اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس و همکاران وی به چرخه تولید بازگشت.