🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست مهندس بهارستانی شهردار طبس با سرگرد خسروی مدیر طرح و برنامه و امور مالی سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی برای پیگیری ثبت بدهی عوارض ساختمانی سپاه ناحیه طبس در سامانه سماد

سپاه انصارالرضا و فرماندهی ناحیه طبس با این موضوع موافق و درحال پیگیری هستند.

در این دیدار مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و آقای حیدرزاده مسئول حراست شهرداری طبس در این نشست حضور داشتند.