🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

♻️ دیدار و گفتگوی آقای امینی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس با

مهندس هدایی معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری تهران