🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اداره عمران و شهرسازی

✅تجمیع واحدهای خدمات شهری، فضای سبز، تاسیسات و موتوری، آتش نشانی و بازرسی

پیگیری برای توسعه

♻️ دیدار و گفتگوی آقای امینی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس با

دیدار برای شهرسازی

جلسه تخصصی آقای امینی شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس

باز آفرینی شهری

نشست تخصصی آقای امینی رئیس شورای شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس