🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#پاک_سازی کانال و جوی های هدایت آبهای سطحی در بلوار رضوان شهر

?رحیمی
✍️روابط عمومی شهرداری طبس