🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیشگیری از بحران

#پاک_سازی کانال و جوی های هدایت آبهای سطحی در بلوار رضوان شهر

خدمات شهری

#پاک_سازی جوی ها و کوچه ها از #زباله و #نخاله های ساختمانی در شهرک ولیعصر

خدمات شهری

#پاک_سازی کوچه ها از #زباله، #شاخ و #برگ_درختان و #نخاله های ساختمانی در شهرک زیباشهر