🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ باتوجه به درج خبری در یکی از کانال های خبری مبنی بر پله های ورودی و درون باغ گلشن

که آنرا #فاقد مکانی برای بردن کالسکه بچه و ویلچر معلولین دانسته اند، شهرداری طبس ضمن احترام به حقوق تمامی شهروندان عزیز ، تعداد #رمپ_های ورودی و درون باغ را که در حال حاضر وجود دارد را در این تصویر آورده که هیچ مشکلی برای معلولین و یا کالسکه برای ورود و استفاده از باغ گلشن نمی باشد.

? قابل ذکر است که یکی از رمپ های داخلی در زمان بهسازی و احیای باغ گلشن تخریب شده که پس از ارائه طرح رمپ توسط #میراث_فرهنگی #شهرداری نسبت به ساخت و یا بهسازی اقدام خواهد نمود.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس