🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ ادامه پروژه ساماندهی تابلوهای ترافیکی و معابر سطح شهر

میدان امام – بلوار امام – دیهشک – پایین محله – محله بازگ

? روابط عمومی شهرداری طبس