🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ نصب تابلوهای معابر، پارکبان و شهرک ها توسط واحد روابط عمومی شهرداری

? رفع نواقص تابلوهای سطح شهر همواره در دستور کار قرار دارد.