🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

فضای سبز شهری

✅شخم زدن خزانه گلخانه دیهشک برای کاشت گل تابستانی

واحد روابط عمومی

✅ نصب تابلوهای معابر، پارکبان و شهرک ها توسط واحد روابط عمومی شهرداری