🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ استقرار المان های سنتی و صنایع دستی در میدان مادر

? با سپاس از همکاری کارگاه صنایع دستی آفرینش