🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مدیریت بحران شهری

آخرین جلسه هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهری به ریاست مهندس بهارستانی شهردار طبس برگزار شد.

نوروز شایسته

✅ محقق شدن یکی دیگر از خواسته های مردمی، به ویژه اهالی زیباشهر ، مجتمع توریستی

نوروز شایسته

✅ استقرار المان های سنتی و صنایع دستی در میدان مادر

نصب تابلو عمارت باغ گلشن

✅ نصب تابلو عمارت سردرب باغ گلشن با ذکر نام واقف این باغ به دستور مهندس بهارستانی شهردار طبس

نوروز شایسته

✅ تصاویری از آماده سازی نوروزی و نصب المان ها

خدمات شهری تحقق یک وعده

گاری‌های ساخته شده ویژه شهرداری طبس که تا لحظاتی پایانی سال ۹۷ در سطح شهر جانمایی خواهد شد.

المان خشت و گل

✅ شهردار طبس ضمن بازدید سرزده از کارگاه ساخت المان خشت و گل در پارک خندق با اهدای لوح از زحمات این گروه در جهت

مدیریت بحران شهری

مهندس بهارستانی در حاشیه مهار روان‌آب‌های سطح شهر، گفت: بیش از ۶۰ اصله درخت در طوفان عصر امروز شکست