🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ آماده سازی تونل آرزوها در جلو سردرب باغ گلشن

? این طرح توسط خانم جهانگیری پیمانکار فضای سبز شهرداری انجام می شود.