🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تقدیر از انسانیت

مهندس بهارستانی شهردار طبس به دیدار آقای دکتر زمانی و خانم دکتر بقایی رفت و ضمن قدردانی از حضورشان در شهرستان، از این زوج پزشک

شهردار طبس مرد میدان

✅ حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس در کنار تلاش نیروهای اجرایی برای مهار سیلاب

تقدیر و تشکر

تقدیروتشکر؛ هوالواقف جناب آقای مهندس بهارستانی

نوروز شایسته

ستقرار المان قطار هفت سین معدنی در میدان واعظ و استقبال همشهریان

نوروز شایسته

✅ آماده سازی تونل آرزوها در جلو سردرب باغ گلشن