🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

صاویری از مراحل تکمیل المان های نوروزی سال ۹۸ در کارگاه آقای رحیم دفتری و کارگاه خشت و گل

پارک خندق

?کارگروه زیباسازی نوروزی شهرداری طبس