🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

صاویری از مراحل تکمیل المان های نوروزی سال ۹۸ در کارگاه آقای رحیم دفتری و کارگاه خشت و گل

پارک خندق

?کارگروه زیباسازی نوروزی شهرداری طبس