🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جانمایی المان خاطره انگیز پیکان سبزه ای در مجاورت پمپ گاز عباسپور

? با توجه به صف طولانی خودروها در ایام نوروز این المان می تواند سرگرمی خوبی برای خانواده ها و بخصوص کودکان باشد.