🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

افتتاح نمایشگاه مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری با حضور دکتر اسلامی وزیرراه وشهرسازی

، دکتر ایزدی معاون شهر سازی وزیر مهندس نبیان رئیس سازمان ملی زمین ومسکن و دکتر روستا مدیر باز آفرینی شهری وزارت کشور که باتوجه به رایزنی های شهردار طبس موافقت گردید جلسه ای در مورد طرح باز آفرینی طبس در تهران برگزار گردد
وزیر راه وهیئت همراه از غرفه طبس بازدید نمودند که طی این بازدید
گزارشی توسط شهردار طبس مهندس بهارستانی از طرح بازسازی رواقها بازار مرکزی طبس و همچنین طرح باز آفرینی شهری بیان گردید
روابط عمومی شهرداری طبس