🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ روز دوم نمایشگاه باز آفرینی شهری

? حضور فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بشرویه در غرفه شهرداری طبس

? حسن خلیلیان