🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ اهدای سه نخل #خرما توسط یکی از عزیزان همشهری به واحد فضای سبز اداره خدمات و ایمنی شهرداری

?سیدمرتضی رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس