🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

نگهداری و توسعه فضای سبز

فراخوان مناقصه عمومی نگهداری و توسعه فضای سبز شهر طبس

شهرداری طبس گلشن در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و توسعه فضای سبز شهر طبس را به شماره مناقصه 2001005775000002 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ساعت ۱۲

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد؛ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها؛ روز دوشنبه مورخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

آدرس مناقصه گزار؛ استان خراسان جنوبی شهرستان طبس گلشن شهرداری طبس شماره تماس ۰۵۶۳۲۸۲۵۰۰۱

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه؛ مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۱۴۵۶

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس