🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مناقصه عمومی شهرداری طبس

نگهداری و توسعه فضای سبز فراخوان مناقصه عمومی نگهداری و توسعه فضای سبز شهر طبس شهرداری طبس گلشن در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و

تعامل دارایی شهرستان با شهرداری

?آقای « علی عدالت پناه » معاون مدیر کل و معاون حسابرسی مالیاتی شهرستان طبس و به همراه آقای صنعتی و خانم جمشیدی، روسای امور