🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ لیست برندگان مزایده شماره 13315/97 مورخ 18/06/97

? به استناد صورتجلسات شماره 18421/97، 18423/97، 18424/97، 18427/97، 18431/97، 18435/97، 18436/97، 18437/97، 18438/97، 18441/97، 18450/97، 18452/97، 18453/97 ، 18454/97، 18482/97، 18483/97، 18484/97، 18485/97، 18486/97 به تاریخ 13/08/97 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری طبس اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد.

? قطعه تجاری موقوفه ct45 به پلاک 687/4691 واقع در شهرک رضوانشهر مجتبی بابائی
? قطعه تجاری موقوفه ct46 به پلاک 688/4691 واقع در شهرک رضوانشهر نسرین گرجیان
? قطعه تجاری موقوفه ct47 به پلاک 689/4691 واقع در شهرک رضوانشهر رضا کریمی
? قطعه تجاری موقوفه ct48 به پلاک 690/4691 واقع در شهرک رضوانشهر مهدی قاسمی مقدم
? قطعه تجاری موقوفه ct49 به پلاک 691/4691 واقع در شهرک رضوانشهر مهدی قاسمی مقدم
? قطعه تجاری موقوفه ct50 به پلاک 692/4691 واقع در شهرک رضوانشهر حسین قاسمی مقدم
? قطعه تجاری موقوفه ct51 به پلاک 693/4691 واقع در شهرک رضوانشهر حسین قاسمی مقدم
? قطعه تجاری موقوفه ct52 به پلاک 694/4691 واقع در شهرک رضوانشهر فاطمه صفرزاده
? قطعه تجاری موقوفه ct53 به پلاک 695/4691 واقع در شهرک رضوانشهر فاطمه صفرزاده
? قطعه تجاری موقوفه ct54 به پلاک 696/4691 واقع در شهرک رضوانشهر محمدعلی نعیمی
? قطعه تجاری موقوفه ct55 به پلاک 697/4691 واقع در شهرک رضوانشهر الیاس رضائیان
? قطعه تجاری موقوفه ct56 به پلاک 698/4691 واقع در شهرک رضوانشهر حمید فرامرز
? قطعه تجاری موقوفه شماره 60 به شماره 136/6/2 اصلی حسین آباد واقع در جنب دامپزشکی فریبا رستمی
? قطعه مسکونی شماره 19 به پلاک 48/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان سید علی اکبر تنهاخیابانی
? قطعه مسکونی شماره 20 به پلاک 49/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان محبوبه صادق زاده
? قطعه مسکونی شماره 25 به پلاک 54/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان رضا محمدیان
? قطعه مسکونی شماره 39 به پلاک 68/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان علی روح الهی
? قطعه تجاری شماره 3 به پلاک 8/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان شرکت پویش داده نوین
? قطعه صنعتی 23 از بلوک 3 به پلاک 1282/960/4689 اصلی واقع در مجتمع ساماندهی مشاغل محمدرضا یعقوبی نیا

◀️ لازم به توضیح است که ملاک اقدامات بعدی جهت واریز وجه، مکاتبه ای خواهد بود که از طریق شهرداری به برندگان مزایده ابلاغ خواهد شد.

واحد املاک و حقوقی شهرداری طبس