🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مناقصات

✅ لیست برندگان مزایده شماره 13315/97 مورخ 18/06/97

اطلاعیه

? فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار ? تکمیل بانک اطلاعاتی متقاضیان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری طبس گلشن