🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ نشست مهندس بهارستانی و کارشناسان شهرداری با نمایندگان اهالی مسکن مهر برای بررسی و رفع مشکلات این شهرک

? این جلسه پیرو برگزاری جشنواره شهروندی در مسکن مهر و به درخواست مردم برگزار گردید.