🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

سرمایگذاری شهری

✅ جلسه کارشناسان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری طبس درخصوص جذب سرمایه و مشارکت در پارک بانوان

مدیریت شهری مسکن مهر طبس

✅ نشست مهندس بهارستانی و کارشناسان شهرداری با نمایندگان اهالی مسکن مهر برای بررسی و رفع مشکلات این شهرک