🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آقای سید علی هاشمی نایب رئیس شورای اسلامی شهر به خداقوت مهندس بهارستانی شهردار و کارکنان شهرداری طبس آمد و ضمن بررسی وضعیت خدمت رسانی در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفت.

مدیریت واحد، وحدت نظرک همدلی و انسجام عملیاتی در بارندگی اخیر موجب موفقیت مجموعه مدیریت شهری در پیشگیری از بحران روان آب ها و سیلاب ها بوده است.