🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

4983241

4983241

به استناد صورتجلسات شماره 18421/97، 18423/97، 18424/97، 18427/97، 18431/97، 18435/97، 18436/97، 18437/97، 18438/97، 18441/97، 18450/97، 18452/97، 18453/97 ، 18454/97، 18482/97، 18483/97، 18484/97، 18485/97، 18486/97 به تاریخ 13/08/97 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری طبس اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد.

ردیف قطعه زمین برنده مزایده قطعه زمین
1 قطعه تجاری موقوفه ct45   به پلاک 687/4691 واقع در شهرک رضوانشهر مجتبی بابائی
2 قطعه تجاری موقوفه ct46 به پلاک 688/4691 واقع در شهرک رضوانشهر نسرین گرجیان
3 قطعه تجاری موقوفه ct47 به پلاک 689/4691 واقع در شهرک رضوانشهر رضا کریمی
4 قطعه تجاری موقوفه ct48 به پلاک 690/4691 واقع در شهرک رضوانشهر مهدی قاسمی مقدم
5 قطعه تجاری موقوفه ct49 به پلاک 691/4691 واقع در شهرک رضوانشهر مهدی قاسمی مقدم
6 قطعه تجاری موقوفه ct50 به پلاک 692/4691 واقع در شهرک رضوانشهر حسین قاسمی مقدم
7 قطعه تجاری موقوفه ct51 به پلاک 693/4691 واقع در شهرک رضوانشهر حسین قاسمی مقدم
8 قطعه تجاری موقوفه ct52 به پلاک 694/4691 واقع در شهرک رضوانشهر فاطمه صفرزاده
9 قطعه تجاری موقوفه ct53 به پلاک 695/4691 واقع در شهرک رضوانشهر فاطمه صفرزاده
10 قطعه تجاری موقوفه ct54 به پلاک 696/4691 واقع در شهرک رضوانشهر محمدعلی نعیمی
11 قطعه تجاری موقوفه ct55 به پلاک 697/4691 واقع در شهرک رضوانشهر الیاس رضائیان
12 قطعه تجاری موقوفه ct56 به پلاک 698/4691 واقع در شهرک رضوانشهر حمید فرامرز
13 قطعه تجاری موقوفه شماره 60 به شماره 136/6/2 اصلی حسین آباد واقع در جنب دامپزشکی فریبا رستمی
14 قطعه مسکونی شماره 19 به پلاک 48/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان سید علی اکبر تنهاخیابانی
15 قطعه مسکونی شماره 20 به پلاک 49/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان محبوبه صادق زاده
16 قطعه مسکونی شماره 25 به پلاک 54/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان رضا محمدیان
17 قطعه مسکونی شماره 39 به پلاک 68/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان علی روح الهی
18 قطعه تجاری شماره 3 به پلاک 8/5/1992 اصلی واقع در بلوار جوان شرکت پویش داده نوین
19 قطعه صنعتی 23 از بلوک 3 به پلاک 1282/960/4689 اصلی واقع در مجتمع ساماندهی مشاغل محمدرضا یعقوبی نیا

لازم به توضیح است که ملاک اقدامات بعدی جهت واریز وجه، مکاتبه ای خواهد بود که از طریق شهرداری به برندگان مزایده ابلاغ خواهد شد.