🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ نشاء گل اطلسی در بلوار امام توسط نیروهای فضای سبز اداره خدمات و ایمنی شهری

? مهدی گریان