🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ مبارزه با آفات و سمپاشی درختان خرما در امتداد بلوارهای سطح شهر

◀️ اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

? مهدی گریان